SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

+48 12 297 22 22

bumacontractor@buma.com.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Buma Contractor 1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wadowickiej 6 wejście 11.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@buma.com.pl

  1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

 – dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedź na zapytanie ofertowe, przygotowanie oferty, która stanowi podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest kontakt z pracownikami, współpracownikami kontrahenta, wymiana informacji, korespondencji (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych reprezentantów kontrahenta jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcie umowy i prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych pracowników, współpracowników kontrahenta w celu kontaktu z osobami wskazanymi po stronie kontrahenta odpowiedzialnymi za działania związane z prawidłową realizacją zawartej Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów oraz całego przedsięwzięcia inwestycyjnego w tym koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego czyli podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnie realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawartej w CV;

  1. Odbiorcy danych osobowych

 – dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Odbiorcą danych osobowych jest podmiot świadczący usługi informatyczne oraz współpracownicy Administratora.

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi  biurowej, księgowej, współpracownicy Administratora, uczestnicy procesu inwestycyjnego, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania;

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień (jako Współadministrator) w zakresie obsługi  biurowej, kadrowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Odbiorcą danych przekazanych drogą elektroniczną jest podmiot świadczący usługi informatyczne.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

 – dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

W przypadku zawarcia umowy przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

W przypadku braku zawarcia umowy 3 lata  od ostatniego kontaktu z potencjalnym kontrahentem

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Dane zawarte w umowie są przechowywane przez okres trwania obiektu budowlanego;

Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy)

W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia.

– dane osobowe byłych pracowników Administratora

Zgodnie z okresami wynikającymi z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) dane znajdujące się w aktach osobowych dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku: 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek prawny a dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 roku: 50 lat, chyba że pracodawca skorzysta z opcji skrócenia czasu przechowywania wówczas 10 lat+1. W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich przedawnienia.

– dane osobowe kandydatów do pracy

Dane są przechowywane przez okres trwania rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  1. Przysługujące prawa

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  1. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek brak ich podania może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty;

dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej zawarcie;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Podanie danych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne, aby móc wziąć udział w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  1. Źródło pochodzenia danych/kategorie przetwarzanych danych

– dane osobowe kontrahentów, pracowników i współpracowników kontrahentów na etapie ofertowania

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez przedstawiciela inwestora lub inwestora zastępczego.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe reprezentantów, pracowników, współpracowników kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Zlecenia, Zamówienia Materiałów

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez kontrahenta w celu realizacji zawartej  Umowy.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą;

– dane osobowe kandydatów do pracy

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez podmiot zajmujący się rekrutacją.

Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą.